Zarząd informuje, że zgodnie z brzmieniem Statutu Spółki wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki dokonuje Rada Nadzorcza.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w Spółce stosowana jest zasada zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nie rzadziej niż raz na 5 lat. stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisu art. 89 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2015.1011 j.t.).